About Huong Hai Zen Forest

 

Thích Thông Trí, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, forest, meditation center, Thiền, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tu, toronto, ontario

Thích Thông Trí, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, forest, meditation center, Thiền, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tu, toronto, ontario

Teaching Buddhist Meditation.